Auteursarchief: Bertus de Haan

oogstgave 2022

OOGSTGAVE 2022


Vluchtelingen in Nepal verdienen het

Het verleden achtervolgt hen nog steeds, de 6000 Buthaanse vluchtelingen in de kampen van Nepal. Ruim 30 jaar geleden werd een fikse bevolkingsgroep door de toenmalige dictator van Bhutan vanwege hun Nepalese roots het land uitgezet. De vluchtelingenkampen, opgezet door UNHCR, groeiden uit tot 120.000 personen. Hun lot: ‘food en shelter’ en verder geen enkel recht of perspectief. In 2018 bleven na een wereldwijde herplaatsing nog 6000 vluchtelingen over zonder ook maar enige ondersteuning. Het overgrote deel van deze achterblijvers behoorde – sociaal gezien – tot de onderklasse.
Sinds 2011 woont een kleine Bhutanese gemeenschap in Raalte. Amber Singh Subba is één van hen. Van hieruit stelt hij alles in het werk om de overgebleven gezinnen in de Nepalese kampen zelfredzaam te maken. De vele reizen naar Nepal, de contacten die hij heeft met UNHCR en de lokale vrouwenorganisatie hebben nu al op kleine schaal resultaat opgeleverd. Enkele gezinnen weten zich nu te redden met een paar geiten, een stel kippen of varkens. Mede door het succes van deze vormen van veehouderij, is een grootschalig project opgezet om een deel van de 390 gezinnen in hun levensonderhoud te voorzien. Amber Singh Subba heeft hierin een vooraanstaande rol. Vanuit Raalte zette Amber de stichting DHF op: Displaced Himalayan Forum . De stichting heeft als hoofddoel de extreme armoede en de uitsluiting van de Bhutanen te bestrijden. In het verlengde hiervan past het streven om ondernemerschap te stimuleren en te faciliteren. Het is dan ook geen wonder dat de Raalter DHF het verzoek indiende om de oogstgave te bestemmen voor een land- en tuinbouwproject in de Bhutanese kampen in Nepal. De Werkgroep Oogstgave Raalte heeft dit project omarmd en presenteert het als oogstgave 2022.
Onder ‘Vluchtelingen in Nepal verdienen het’ is het oogstgaveproject gericht om ruim 20 gezinnen te voorzien van mogelijkheden om in een eigen behoefte te voorzien. Varkenshouderij, een stel kippen, enkele geiten; weer andere gezinnen vinden hun bestaan in de groenteteelt. Als eenmaal deze gezinnen een bestaan hebben ontwikkeld, zullen ook andere huishoudens kunnen aanhaken. Naast economische redzaamheid stijgt hun eigenwaarde, zal de gezondheid verbeteren en krijgt ook de jeugd perspectief. Ook al zal het vluchtelingenkamp vooreerst hun domein blijven. Wat zou het mooi zijn als de oogstgave deze miskende bevolkingsgroep op het spoor zet van economische zelfstandigheid. Ja, deze vluchtelingen verdienen het. Tijdens Stoppelhaene vindt een deur aan deur-collecte plaats. Ook tijdens de diverse festiviteiten zal tijdens het Sallandse oogstfeest geld ingezameld worden. Hier naast kan geld gestort worden op: :’ Oogstgave’, bankrekening NL45 RABO 0142 9671 57. Nadere informatie op www.worraalte.nl
CORONA houdt ook de oogstgave in de tang

November 2021. Na het succesvolle OOGSTJAAR 2019 werden door de Werkgroep Oogstgave Raalte nieuwe plannen gesmeed. In dat najaar keken we met ons allen vooruit naar het komende project.

Een meer dan waardig project diende zich aan middels de Stichting Displaced Himalayan Forum (DHF).Deze stichting is opgericht door een aantal personen uit de Bhutaanse gemeenschap in Raalte. Het doel van de stichting bestaat uit het ondersteunen van landgenoten in de vluchtelingenkampen in Nepal.                                      Amber Subba, als vluchteling wonende in Raalte, weet als geen ander de problematiek in beide kampen. Met regelmaat vertoeft hij onder zijn gemankeerde landgenoten. Hier ook neemt hij het voortouw om samen met de bewoners en leidinggevenden initiatieven te ontwikkelen om bestaansmogelijkheden te creëren voor de Bhutanen in beide vluchtelingenkampen.                                                  Een land- en tuinbouwproject zou het nieuwe oogstgaveproject worden in 2020….in 2021….                                                   Wat een tegenvaller voor ons, voor de leden van de stichting DHF en vooral voor de bevolking van de vluchtelingenkampen dat c o r o n a roet in het eten gooide. Ook al mochten we in de voorbije Stoppelhaeneweek het project in de Plaskerk presenteren, van een Sallandse actie in de vorm van de oogstgave is het niet gekomen.  Wat gunnen we de vluchtelingen in Nepal een XXL-oogstgave !!!

Oogstgave 2015 brengt €29.350 op

Dinsdag 6 oktober j.l. ontvouwde Martijn van den Berg, de Sallandse boer,                               tergend langzaam de definitieve opbrengst van de oogstgave 2015. De spanning was op de gezichten af te lezen. Dominee Zwerver, de oogstkoningin en haar gevolg, vertegenwoordigers van Stöppelhaene, bestuursleden van Havonos en de leden van de W.O.R. reageerden dan ook met applaus toen het prachtige bedrag van €29.350 openbaar werd. In de wetenschap dat De Wilde Ganzen dit bedrag nog eens met 50% vermeerdert, betekent dit concreet dat vele tientallen onvolledige Tamil-gezinnen een nieuw perspectief te wachten staat: van overleven naar bestaanszekerheid. Opnieuw heeft Stoppelhaene zich onderscheiden als oogstdankfeest. Een welvarend volk dat over haar eigen grenzen heen kijkt en solidariteit toont met een bevolkingsgroep dat ‘aan de grond zit’. De oogstgave ‘doet er toe’..in het noorden van Sri Lanka !

oogstgave 2015

oogstgave 2015

Oogstgave 2015 naar Sri Lanka

‘Van de grond af aan’    Affiche 2015 Oogstgave Sri Lanka

Vanuit de vluchtelingenkampen keerde de bevolking van Sri Lanka terug naar hun voormalige woongebieden. Zwaar getraumatiseerd na de burgeroorlog die in 2009 eindigde en die aan duizenden burgers het leven kostte. De gebroken gezinnen, waaronder tienduizenden weduwen met kinderen, troffen een volledig verwoest gebied aan. Niet alleen de burgeroorlog ook de tsunami had haar sporen achtergelaten.

Hier, op hun eigen grond, desolaat en pijnlijk tegelijk, moest een nog altijd onderdrukte bevolkingsgroep zijn eigen leven herpakken. Van de grond af aan! Een survival voor 90.000 oorlogsweduwen met kinderen, op het noordelijk deel van het eiland in de Indische Oceaan. Aan hun lot overgelaten door de overheid, weg kwijnend in anonimiteit. Berusting leek hun noodlot als niet hulp op gang was gekomen.

Aanvankelijk noodhulp; hierna kwamen duurzame ontwikkelprojecten op gang, vaak in samenwerking met nationale en internationale hulporganisaties. Vanuit Raalte werd in 2005 de stichting Havonos opgericht. In samenwerking met de congregatie OMI concentreerde Havonos zich op het meest verwoeste gebied in Sri Lanka, waar onvolledige gezinnen en duizenden weeskinderen in hun ontreddering hun leven niet wisten op te pakken. Projecten rond wederopbouw, scholing en gezondheid zorgen tot op de dag van vandaag voor perspectief. Gemeenschapshuizen werden gebouwd en bieden opvang aan jong en oud. Hier ook vinden activiteiten plaats: educatieve programma’s,  trauma cursussen en leeractiviteiten rondom landbouw, veiligheid en gezondheid.

In 2013 werd in de regio Vanni een allereerste, voorzichtige stap gemaakt met een project waarbij oorlogsweduwen worden geholpen om een eigen bestaan op te bouwen. Twee jaar later kan dit project met behulp van de Sallandse oogstgave groots uitgebreid worden. Met dit landbouwproject worden weduwen in staat gesteld om voor hun gezin een eigen inkomen te verwerven. Stukken land worden ter beschikking gesteld om te bewerken. Op beperkte schaal beschikken gezinnen over kippen, geiten en koeien. Met de opbrengst van de oogstgave 2015 kan zaai- en pootgoed, vee en handgereedschap worden aangeschaft. Ook waterpompen ten behoeve van de irrigatie zijn meer dan welkom.

Het beeld van een geslaagd landbouwproject? Honderden eenouder gezinnen verwerven hun eigen inkomen door rijst, uien, groente en pepers op een akkerland te verbouwen; andere gezinnen verzorgen hun eigen kippen, geiten of koeien. Door de verkoop van landbouw- en veeteeltproducten wordt een inkomen gecreëerd, waardoor bestaanszekerheid verworven wordt. Het landbouwproject brengt een olievlekwerking te weeg, waardoor de lokale economie een positieve injectie zal krijgen.

De oogstgave 2015 is voor deze dappere, maar o zo aangeslagen bevolking niet alleen bijzonder welkom maar vooral van levensbelang.                                                                                                                           

Naast de deurcollectes kan geld gestort worden op:’ Oogstgave’, bankrekening NL45 RABO 0142 9671 57

De Werkgroep Ontwikkelingssamenwerking Raalte ( W.O.R.)

 

Oogstgave 2014: Gezinslandbouw in Mooto.

 

 

‘Volop kiemkracht’

 ‘Volop kiemkracht’, is het motto van het nieuwe oogstgaveproject 2014. Stöppelhaene zal dit jaar kleurrijker zijn dan ooit. Muziek en dans uit Congo in dienst van een grootse inzameling tijdens het oogstdankfeest. Met de opbrengst draagt Salland mee aan een ontwikkeling in een regio in Congo waar onlangs de stap is gezet van overlevingslandbouw naar een duurzame vorm van familiale landbouw.

Congo, het reusachtige land in het hart van Afrika, kent een weerbarstige geschiedenis, waarin koloniale overheersing, geweld, chaos, oorlogen, armoede en ziekten het voorland vormden van de huidige 70 miljoen inwoners. Anno 2014 gloeit het verleden nog na; rebellie en corruptie woekeren in dit land met rijke bodemschatten.                                      

En toch is er hoop. Het vredesakkoord, de nieuwe overgangsregering van Joseph Kabila èn – hoe ingezoomd ook in dit onmetelijk land – de overlevingsdrang van de plaatselijke bevolking. In de regio Bikoro bijvoorbeeld, in het uiterste westen van Congo, begint het leven te bruisen.

Met hulp van buitenaf is in 2010 het ‘ontwikkelingsproject Mooto’ opnieuw opgestart. De paters Lazaristen vormen samen met onder andere VZW Mooto&Bikoro vanuit het Belgische Retie één van de partners van het ontwikkelingsproject. Een broer van Klaas Vonk uit Raalte werkte in het verleden als pater onder de bevolking van het evenaarswoud. Het landbouwproject in Congo en de oogstgave tijdens Stöppelhaene vormen op deze wijze een prachtige match!

Het gezinslandbouwproject strekt zich uit over 10 dorpen van elk 200 families. Van oudsher is hier sprake van overlevingslandbouw, waarbij mais en maniok als basisvoedsel gelden en waar telkens bossen gekapt en verbrand werden. De  opbrengsten waren laag , het voedsel erg eenzijdig, de toegang tot onderwijs en gezondheidszorg onbereikbaar. Het arme, kwetsbare  volk overleefde. In 2010 kwam uiteindelijk de kentering met hulp van buiten.

Het inmiddels opgestarte landbouwproject zal de verwaarloosde en deels vernielde cacaoplantages cultiveren, door meerdere planten tegelijkertijd en afwisselend te verbouwen. Cacao, palmolie, bonen, mais en maniok geven variatie in het voedsel; de noodzaak om bosgebieden af te branden verdwijnt. Het opkweken, de verspreiding van zaad- en pootgoed , maar ook het vervoer en de verwerking van de oogst wordt gemeenschappelijk aangepakt.  Palmnoten worden centraal geperst tot olie en geconserveerd; ook de cacaoteelt , de verwerking en de export ervan verlopen op dezelfde wijze. Palmolie wordt op de lokale markt verkocht, cacao geëxporteerd.  Met dit meerjaren project wordt het inkomen van de boer versterkt, waardoor het mogelijk is om de kinderen naar school te laten gaan;toegang  tot de gezondheidszorg is nu mogelijk. Bestaanszekerheid, in de breedste zin van het woord, ligt in het verschiet.

Met de opbrengst van de oogstgave 2014 wordt zaai- en pootgoed aangekocht ten behoeve van de plantages. Onmisbaar – voor zowel de teelt, de oogst als voor de verwerking-  zijn gieters, spaden, hakmessen, stootkarren,oliepersen, ketels, vaten en fermentatiebakken. Om de nieuwe landbouwprocessen, het verwerken van de oogst, en het vermarkten efficiënt te laten verlopen zijn scholing en begeleiding uiterst belangrijk. Ook hier gaan kennis en kunde hand in hand.

Hoe aangrijpend en veel belovend het verslag van ontwikkelingswerker Rik Raeymaekers bij terugkomst van zijn werkbezoek in Mooto. Enthousiast verhaalde hij van de gedrevenheid van de bevolking en het geloof in zichzelf èn in de toekomst. Met ondersteuning van buiten af groeit het volk uit tot een zelfredzame en gezonde gemeenschap in het verre Congo.

De oogstgave 2014 kan hieraan een mooi steentje bijdragen!

De Werkgroep Ontwikkelingssamenwerking Raalte ( W.O.R.)                                                                 Oogstgave, bankrekening 142967157

 

 Oogstgave :  €33.100 naar project  ‘Van kansloos naar kansrijk’

De oogstgave 2013 , vanavond officieel in het Annahuis overhandigd aan de vertegenwoordigers van het Kenia-project, heeft maar liefst €33.100 opgebracht. Middels collectes en andere activiteiten rond de Stöppelhaene bracht de Sallandse bevolking dit ferme bedrag bij elkaar.

Sprakeloos waren Han en Mirjam Holtkuile bij het zien van de waardecheque. Het Heinose stel was de afgelopen maanden het gezicht van het Greenhouseproject in Sultan Hamud.

Al een tiental jaren bezoeken de Holtkuiles de Oasisschool in het Keniase dorp. Op het Carmel College Salland ontwikkelde zich rond Han een werkgroep, waardoor regelmatig leerlingen een bezoek brengen aan hun leeftijdsgenoten in Kenia. Het tuinkassenproject dat zich rond de Oasisschool ontwikkelde werd op voordracht van de Heinoërs gekozen tot het oogstgaveproject 2013.  Door een tweetal tuinkassen naast de school aan te leggen, met aankoop van zaai- en pootgoed èn met de aanschaf van passend gereedschap zou niet alleen de school maar ook de lokale bevolking een flinke boost krijgen.                                                                                                                     De opbrengst van de oogstgave 2013 maakt dit nu mogelijk. Een volle zaal , waaronder ook leerlingen van het Carmel College, was getuige van de officiële overhandiging van de oogstgave.

De Sallandse boer Edwin Tijs en dominee Bruining droegen vanavond in het Annahuis de cheque over aan Han en Mirjam Holtkuile. ‘Sprakeloos’ en ‘blij met de kansen in Sultan Hamud’; dat waren de eerste reacties. In zijn dankwoord drukte Han zijn diepe bewondering uit voor de inzet en enthousiasme van zovelen rond het oogstgaveproject.  De gehele voorbereiding, de collectes, de presentatie op de Stöppelhaene, de prominente plek van de oogstgave tijdens het feest; het heeft hem diep geraakt. Ook in een videoboodschap vanuit Kenia spraken Esther Muiu en haar man hun diepe erkentelijkheid uit naar de Sallanders.

De overhandiging van de oogstgave betekent niet dat dit project in Salland afgerond is. De Werkgroep Ontwikkelingssamenwerking Raalte ( WOR) blijft contact houden met de Stichting in Sultan Hamud. De voortgang wordt nauwgezet bijgehouden, de geldstroom vanuit Raalte wordt gedoseerd ingezet, verantwoording wordt periodiek afgelegd.

Tussenstand oogstgave: ruim 27 mille

De voorlopige tussenstand van de opbrengst van de oogstgave heeft de grens van €27.000 inmiddels ruim doorbroken. Vanmiddag, tijdens het oogstfeest op de Domineeskamp, maakt de Sallandse boer de tussenstand op. Vertegenwoordigers van het Greenhouseproject waren dan ook erg ingenomen met dit voorlopige bedrag.

Na de voorbije collectes in zowel de buurtdorpen als in Raalte-dorp mocht vanmiddag op een zonovergoten Domineeskamp Edwin Tijs- als de Sallandse boer – de eerste tussenstand bekend maken. Gelijktijdig vond de symbolische overhandiging plaats van de oogstgave door pastoor en dominee aan het echtpaar Han en Mirjam Holtkuile. Nadat de Sallandse boer de bijzondere dimensie van het oogstfeest verwoord had , bracht Han Holtkuile het project voor de Oasisschool in Sultan Hamud  op overtuigende wijze voor het voetlicht. De begeestering van de Heinoër maakte grote indruk op de tribunes.                                                                                                                           De dikke 25 mille van de collectes werd ter plaatse aangevuld met de opbrengst van de actie van de Sallandse boer onder zijn eigen beroepssector. Omdat nog enkele collectes niet zijn geteld èn er nog andere geldopbrengende acties plaats vinden,  zal het bedrag ongetwijfeld ook dit jaar weer in de richting van €30.000 gaan.                                                                                Han en Mirjam verklaarden erg onder de indruk te zijn van zowel de opbrengst als van de prominente plek van de oogstgave binnen Stöppelhaene. Het besef bovendien dat het tuinkassenproject optimaal gerealiseerd kan worden, maakt de dag helemaal compleet. Mede door financiële steun kan de school voor voornamelijk weeskinderen verder uitgroeien, is de voedselvoorziening gegarandeerd, komt er geld vrij voor sociale zorg èn ontstaan er extra arbeidsplaatsen.

 

 

Van kansloos naar kansrijk

Stöppelhaene-oogstgave 2013 naar Oasisschool in Kenia.oasisschool Sultan hamud..leerlingengroep

Esther Muiu, in de zeventiger jaren van de vorige eeuw  onderwijzeres in het zuidoosten van Kenia, legde zich niet neer bij de troosteloosheid van de grootste sloppenwijk ter wereld. Hier in de slumps van Kibera vochten duizenden mensen hun survival. Kinderen, vaak wees, hadden geen toegang tot de basisvoorzieningen zoals schoon water, kleding, voedsel, onderdak en gezondheidszorg. Om over onderwijs maar helemaal niet te spreken!  Een uitweg naar verslaving, prostitutie en criminaliteit lag om de hoek.

Samen met haar man Shadrack gaf Esther Muiu  daadwerkelijk vorm aan haar solidariteit met de kanslozen . In de buurt van het stadje Sultan Hamud bouwden ze – hoe primitief aanvankelijk – aan een kostschool . Een meisjesschool , waaronder veel weeskinderen,  omvatte zowel primair als ook middelbaar onderwijs.

Oogstgave2013_keniaDe sloppenwijk de rug toegekeerd; van kansloos naar kansrijk. Naast onderwijs ontwikkelt zich een structurele zorg naar zelfstandigheid, waardigheid en verantwoordelijkheid. Opvoeden naar waardevolle burgers, zie hier de missie van de Oasisschool.

Om goed onderwijs te borgen, om de sociale en medische zorg zeker te stellen èn omwille van een gedoseerde voedselvoorziening , is door The Shades Foundation het ‘Greenhouse-project’ in het leven geroepen. Met het verbouwen en het oogsten van groenten en fruit in tuinkassen is de afhankelijkheid van het grillige klimaat nihil. Een continue opbrengst is hierdoor  gegarandeerd. De opbrengst is in de eerste plaats bestemd voor de dagelijkse voeding op de Oasisschool. De meerproductie wordt via de lokale markt , mogelijk ook via de groothandel, verkocht.  Met deze inkomsten kan ook de kwaliteit van sociale zorg binnen en buiten de school  verbeterd worden. Uitbreiding van de school wordt een serieuze mogelijkheid. Dit alles zorgt  bovendien  voor extra werkvoorziening : in de tuinkassen èn op de markt.  Vrouwen participeren  en ontwikkelen zich. Een prachtige ontwikkeling op en rond de Oasischool vanuit dit tuinbouwproject! De Sallandse oogstave 2013 kan dit Greenhouse-project mogelijk maken : de tuinkas als vliegwiel. Wat kan Salland met een flinke financiële bijdrage een fundamentele ontwikkeling op gang zetten. De aankoop, de installatie en de inrichting van twee tuinkassen om te beginnen. Hierop volgend de aanschaf van gereedschappen en materialen. Als tenslotte ook het zaaigoed en de gewasbeschermingsmiddelen ingekocht zijn, is aan de belangrijkste voorwaarde  voldaan voor een duurzame toekomst.

Met  Han Holtkuile en Mirjam Offenberg  uit Heino , die sinds 2000 intensieve contacten onderhouden met de Oasisschool als ambassadeurs èn met leerlingen van het Carmel, die de afgelopen jaren enkele malen Kenia aandeden als vertolkers, ademt dit project ‘Sallands’!

Wat kan de regio rond de Oasisschool met het in gebruik nemen van de tuinkassen een geweldige stap voorwaarts maken. Wat zou Salland – tijdens  Stöppelhaene- hieraan een flinke slinger kunnen geven.

De Werkgroep Ontwikkelingssamenwerking Raalte ( W.O.R.) vraagt dan ook uw speciale aandacht middels de Oogstgave 2013 voor dit bijzondere project.  Oogstgave, bankrekening 142967157