Categoriearchief: Geen categorie

€28.250 naar Burkina Faso

 Burkina Faso bedrag wor

Tijdens een speciale bijeenkomst , gisteren in het Annahuis , konden dominee Karolien Zwerver en de Sallandse boer Wim Jalink een prachtige cheque overhandigen aan de Stichting Balemans. De oogstgave 2016 heeft het schitterende bedrag van €28.250 opgebracht. Wat waren ze blij, de beide vertegenwoordigers van de Stichting Balemans. Blij met de gulheid van de Sallanders, maar ook bijzonder blij voor de 40 huishoudens in het verre Burkina Faso. Met deze donatie zijn niet alleen 40 huishoudens verzekerd van voedselzekerheid, ook de economie, de gezondheid en het onderwijs van van een flinke bevolkingsgroep geraken in een stroomversnelling.  Met het project ‘Groeikansen aan de rand van de woestijn’ heeft Stoppelhaene ook dit jaar haar dna waar gemaakt: een Sallands oogstdankfeest, over de grenzen heen.

Oogstgave 2016 naar Burkina Faso

Groeikansen aan de rand van de woestijn

Burkina Faso geldt als één van de aller armste landen op aarde. Op het schrale zand van dit Sahelland is overleven een alledaagse strijd. Ook in het toch al korte regenseizoen is de opbrengst uit zowel de landbouw als de veeteelt marginaal. Ondervoeding, ziekte en een hoge kindersterfte maken het volk bijzonder kwetsbaar. Samen met analfabetisme en een oprukkende woestijn is dit het noodlot van de bevolking van het dorpje Tikato. Hier zou het leven geleidelijk aan opdrogen en verdwijnen als niet hulp van buitenaf zich aanbood. Een geschenk uit de hemel!

Pater Frans Balemans zag 50 jaar geleden de armoede en de nood in het bisdom Kaya. Zijn brief aan vrienden in Nederland had als aanhef: ”Jullie zullen er niet van wakker liggen dat hier jaarlijks 10.000 mensen van honger omkomen”. Zijn uitroep echter was niet aan dovemansoren gericht. De Stichting Balemans zag het levenslicht. In de jaren hierop volgend kon de Witte Pater, met steun vanuit zijn moederland, een aantal projecten opzetten. Bij dit alles kregen vrouwengroepen een vooraanstaande rol.

landbouwproject in Burkina Faso 2016

landbouwproject in Burkina Faso 2016

Tot op de dag van vandaag is er de strijd tegen de verwoestijning. Met financiële steun van de Stichting Balemans werden waterpompen aangeschaft zodat er door irrigatie nu ook buiten het regenseizoen geoogst wordt. Een volgende, cruciale stap moet nu gezet worden. Hiervoor ligt een ontwikkelplan klaar. De Sallandse oogstgave 2016 kan in de ondersteuning ervan beslissend zijn.

Met het beoogde project wordt een vrouwengroep de kans gegeven de voedselzekerheid en de economische zelfstandigheid van 40 huishoudens voorgoed te verbeteren. Het landbouwproject focust zich op 2 hectare landbouwgrond in het dorp Tikato. De groenteteelt zal geïntroduceerd worden om over meer voedseldiversiteit te kunnen beschikken. Deze groenten worden buiten het regenseizoen verbouwd, waardoor er gedurende het jaar minder voedseltekorten optreden. Uitgewerkte plannen liggen klaar met betrekking tot de aanleg van een irrigatiesysteem, het zaaien, planten en conserveren van groenten, het afkavelen van de landbouwgrond, de aanschaf van materialen om de grond te bewerken, de installatie van een graanmolen èn de training van vrouwen. Als dit complexe plan eenmaal vorm krijgt, dan is allereerst de zelfvoorziening van voedsel het gehele jaar verzekerd. Nu groenten ook vermarkt gaan worden, versterkt dit de economische zelfstandigheid van de voorheen opgeofferde generatie vrouwen en meisjes. Meteen ook ontwikkelt het dorp Tikato zich; scholing en gezondheidszorg krijgen een flinke boost. De woestijn te lijf, een nieuw bestaan tegemoet!

Wat kan Salland met de oogstgave 2016 hierbij een alles beslissende rol spelen. Dan is de noodkreet van Frans Balemans- een halve eeuw terug – niet vergeefs geweest.

Naast de deurcollectes kan geld gestort worden op:’ Oogstgave’,

bankrekening NL45 RABO 0142 9671 57

Oogstgave 2015 brengt €29.350 op

Dinsdag 6 oktober j.l. ontvouwde Martijn van den Berg, de Sallandse boer,                               tergend langzaam de definitieve opbrengst van de oogstgave 2015. De spanning was op de gezichten af te lezen. Dominee Zwerver, de oogstkoningin en haar gevolg, vertegenwoordigers van Stöppelhaene, bestuursleden van Havonos en de leden van de W.O.R. reageerden dan ook met applaus toen het prachtige bedrag van €29.350 openbaar werd. In de wetenschap dat De Wilde Ganzen dit bedrag nog eens met 50% vermeerdert, betekent dit concreet dat vele tientallen onvolledige Tamil-gezinnen een nieuw perspectief te wachten staat: van overleven naar bestaanszekerheid. Opnieuw heeft Stoppelhaene zich onderscheiden als oogstdankfeest. Een welvarend volk dat over haar eigen grenzen heen kijkt en solidariteit toont met een bevolkingsgroep dat ‘aan de grond zit’. De oogstgave ‘doet er toe’..in het noorden van Sri Lanka !

oogstgave 2015

oogstgave 2015

Oogstgave 2015 naar Sri Lanka

‘Van de grond af aan’    Affiche 2015 Oogstgave Sri Lanka

Vanuit de vluchtelingenkampen keerde de bevolking van Sri Lanka terug naar hun voormalige woongebieden. Zwaar getraumatiseerd na de burgeroorlog die in 2009 eindigde en die aan duizenden burgers het leven kostte. De gebroken gezinnen, waaronder tienduizenden weduwen met kinderen, troffen een volledig verwoest gebied aan. Niet alleen de burgeroorlog ook de tsunami had haar sporen achtergelaten.

Hier, op hun eigen grond, desolaat en pijnlijk tegelijk, moest een nog altijd onderdrukte bevolkingsgroep zijn eigen leven herpakken. Van de grond af aan! Een survival voor 90.000 oorlogsweduwen met kinderen, op het noordelijk deel van het eiland in de Indische Oceaan. Aan hun lot overgelaten door de overheid, weg kwijnend in anonimiteit. Berusting leek hun noodlot als niet hulp op gang was gekomen.

Aanvankelijk noodhulp; hierna kwamen duurzame ontwikkelprojecten op gang, vaak in samenwerking met nationale en internationale hulporganisaties. Vanuit Raalte werd in 2005 de stichting Havonos opgericht. In samenwerking met de congregatie OMI concentreerde Havonos zich op het meest verwoeste gebied in Sri Lanka, waar onvolledige gezinnen en duizenden weeskinderen in hun ontreddering hun leven niet wisten op te pakken. Projecten rond wederopbouw, scholing en gezondheid zorgen tot op de dag van vandaag voor perspectief. Gemeenschapshuizen werden gebouwd en bieden opvang aan jong en oud. Hier ook vinden activiteiten plaats: educatieve programma’s,  trauma cursussen en leeractiviteiten rondom landbouw, veiligheid en gezondheid.

In 2013 werd in de regio Vanni een allereerste, voorzichtige stap gemaakt met een project waarbij oorlogsweduwen worden geholpen om een eigen bestaan op te bouwen. Twee jaar later kan dit project met behulp van de Sallandse oogstgave groots uitgebreid worden. Met dit landbouwproject worden weduwen in staat gesteld om voor hun gezin een eigen inkomen te verwerven. Stukken land worden ter beschikking gesteld om te bewerken. Op beperkte schaal beschikken gezinnen over kippen, geiten en koeien. Met de opbrengst van de oogstgave 2015 kan zaai- en pootgoed, vee en handgereedschap worden aangeschaft. Ook waterpompen ten behoeve van de irrigatie zijn meer dan welkom.

Het beeld van een geslaagd landbouwproject? Honderden eenouder gezinnen verwerven hun eigen inkomen door rijst, uien, groente en pepers op een akkerland te verbouwen; andere gezinnen verzorgen hun eigen kippen, geiten of koeien. Door de verkoop van landbouw- en veeteeltproducten wordt een inkomen gecreëerd, waardoor bestaanszekerheid verworven wordt. Het landbouwproject brengt een olievlekwerking te weeg, waardoor de lokale economie een positieve injectie zal krijgen.

De oogstgave 2015 is voor deze dappere, maar o zo aangeslagen bevolking niet alleen bijzonder welkom maar vooral van levensbelang.                                                                                                                           

Naast de deurcollectes kan geld gestort worden op:’ Oogstgave’, bankrekening NL45 RABO 0142 9671 57

De Werkgroep Ontwikkelingssamenwerking Raalte ( W.O.R.)

 

€ 30.500 naar ‘Volop kiemkracht’

Het was bijzonder spannend, die dinsdagavond, de 7de oktober in het Annahuis in Raalte. Wat zou het uiteindelijke bedrag zijn van de oogstgave 2014?

Even maar was het stil. Alle ogen gericht op de schatbewaarders, dominee Zwerver, pastor Verwey en Ton Groote Wolthaar als de Sallandse boer. En Rik Raeymaekers, Klaas en Anny Vonk , de ambassadeurs van dit prachtige landbouwproject, wat ging er wel niet door hun hoofden heen? Het werkelijke bedrag of de werkelijke betekenis ervan, voor het volk in Mooto?
Applaus was er, maar ook waardering en de hoogste gunfactor, toen het definitieve bedrag wereldkundig werd: €30.500. De dank die Rik Raeymaekers hierna uitsprak ‘a-dem-de’ Congo! Wat een geweldige boost krijgt de boerenbevolking in Mooto met zo’n kapitaalsinput. In deze regio wordt de ingeslagen weg naar zelfredzaamheid voortgezet.

En Rik kijkt mee, stuurt en stimuleert èn zal de komende jaren verslag doen aan de Sallandse bevolking.

Oogstgave 2014: Gezinslandbouw in Mooto.

 

 

‘Volop kiemkracht’

 ‘Volop kiemkracht’, is het motto van het nieuwe oogstgaveproject 2014. Stöppelhaene zal dit jaar kleurrijker zijn dan ooit. Muziek en dans uit Congo in dienst van een grootse inzameling tijdens het oogstdankfeest. Met de opbrengst draagt Salland mee aan een ontwikkeling in een regio in Congo waar onlangs de stap is gezet van overlevingslandbouw naar een duurzame vorm van familiale landbouw.

Congo, het reusachtige land in het hart van Afrika, kent een weerbarstige geschiedenis, waarin koloniale overheersing, geweld, chaos, oorlogen, armoede en ziekten het voorland vormden van de huidige 70 miljoen inwoners. Anno 2014 gloeit het verleden nog na; rebellie en corruptie woekeren in dit land met rijke bodemschatten.                                      

En toch is er hoop. Het vredesakkoord, de nieuwe overgangsregering van Joseph Kabila èn – hoe ingezoomd ook in dit onmetelijk land – de overlevingsdrang van de plaatselijke bevolking. In de regio Bikoro bijvoorbeeld, in het uiterste westen van Congo, begint het leven te bruisen.

Met hulp van buitenaf is in 2010 het ‘ontwikkelingsproject Mooto’ opnieuw opgestart. De paters Lazaristen vormen samen met onder andere VZW Mooto&Bikoro vanuit het Belgische Retie één van de partners van het ontwikkelingsproject. Een broer van Klaas Vonk uit Raalte werkte in het verleden als pater onder de bevolking van het evenaarswoud. Het landbouwproject in Congo en de oogstgave tijdens Stöppelhaene vormen op deze wijze een prachtige match!

Het gezinslandbouwproject strekt zich uit over 10 dorpen van elk 200 families. Van oudsher is hier sprake van overlevingslandbouw, waarbij mais en maniok als basisvoedsel gelden en waar telkens bossen gekapt en verbrand werden. De  opbrengsten waren laag , het voedsel erg eenzijdig, de toegang tot onderwijs en gezondheidszorg onbereikbaar. Het arme, kwetsbare  volk overleefde. In 2010 kwam uiteindelijk de kentering met hulp van buiten.

Het inmiddels opgestarte landbouwproject zal de verwaarloosde en deels vernielde cacaoplantages cultiveren, door meerdere planten tegelijkertijd en afwisselend te verbouwen. Cacao, palmolie, bonen, mais en maniok geven variatie in het voedsel; de noodzaak om bosgebieden af te branden verdwijnt. Het opkweken, de verspreiding van zaad- en pootgoed , maar ook het vervoer en de verwerking van de oogst wordt gemeenschappelijk aangepakt.  Palmnoten worden centraal geperst tot olie en geconserveerd; ook de cacaoteelt , de verwerking en de export ervan verlopen op dezelfde wijze. Palmolie wordt op de lokale markt verkocht, cacao geëxporteerd.  Met dit meerjaren project wordt het inkomen van de boer versterkt, waardoor het mogelijk is om de kinderen naar school te laten gaan;toegang  tot de gezondheidszorg is nu mogelijk. Bestaanszekerheid, in de breedste zin van het woord, ligt in het verschiet.

Met de opbrengst van de oogstgave 2014 wordt zaai- en pootgoed aangekocht ten behoeve van de plantages. Onmisbaar – voor zowel de teelt, de oogst als voor de verwerking-  zijn gieters, spaden, hakmessen, stootkarren,oliepersen, ketels, vaten en fermentatiebakken. Om de nieuwe landbouwprocessen, het verwerken van de oogst, en het vermarkten efficiënt te laten verlopen zijn scholing en begeleiding uiterst belangrijk. Ook hier gaan kennis en kunde hand in hand.

Hoe aangrijpend en veel belovend het verslag van ontwikkelingswerker Rik Raeymaekers bij terugkomst van zijn werkbezoek in Mooto. Enthousiast verhaalde hij van de gedrevenheid van de bevolking en het geloof in zichzelf èn in de toekomst. Met ondersteuning van buiten af groeit het volk uit tot een zelfredzame en gezonde gemeenschap in het verre Congo.

De oogstgave 2014 kan hieraan een mooi steentje bijdragen!

De Werkgroep Ontwikkelingssamenwerking Raalte ( W.O.R.)                                                                 Oogstgave, bankrekening 142967157

 

 Oogstgave :  €33.100 naar project  ‘Van kansloos naar kansrijk’

De oogstgave 2013 , vanavond officieel in het Annahuis overhandigd aan de vertegenwoordigers van het Kenia-project, heeft maar liefst €33.100 opgebracht. Middels collectes en andere activiteiten rond de Stöppelhaene bracht de Sallandse bevolking dit ferme bedrag bij elkaar.

Sprakeloos waren Han en Mirjam Holtkuile bij het zien van de waardecheque. Het Heinose stel was de afgelopen maanden het gezicht van het Greenhouseproject in Sultan Hamud.

Al een tiental jaren bezoeken de Holtkuiles de Oasisschool in het Keniase dorp. Op het Carmel College Salland ontwikkelde zich rond Han een werkgroep, waardoor regelmatig leerlingen een bezoek brengen aan hun leeftijdsgenoten in Kenia. Het tuinkassenproject dat zich rond de Oasisschool ontwikkelde werd op voordracht van de Heinoërs gekozen tot het oogstgaveproject 2013.  Door een tweetal tuinkassen naast de school aan te leggen, met aankoop van zaai- en pootgoed èn met de aanschaf van passend gereedschap zou niet alleen de school maar ook de lokale bevolking een flinke boost krijgen.                                                                                                                     De opbrengst van de oogstgave 2013 maakt dit nu mogelijk. Een volle zaal , waaronder ook leerlingen van het Carmel College, was getuige van de officiële overhandiging van de oogstgave.

De Sallandse boer Edwin Tijs en dominee Bruining droegen vanavond in het Annahuis de cheque over aan Han en Mirjam Holtkuile. ‘Sprakeloos’ en ‘blij met de kansen in Sultan Hamud’; dat waren de eerste reacties. In zijn dankwoord drukte Han zijn diepe bewondering uit voor de inzet en enthousiasme van zovelen rond het oogstgaveproject.  De gehele voorbereiding, de collectes, de presentatie op de Stöppelhaene, de prominente plek van de oogstgave tijdens het feest; het heeft hem diep geraakt. Ook in een videoboodschap vanuit Kenia spraken Esther Muiu en haar man hun diepe erkentelijkheid uit naar de Sallanders.

De overhandiging van de oogstgave betekent niet dat dit project in Salland afgerond is. De Werkgroep Ontwikkelingssamenwerking Raalte ( WOR) blijft contact houden met de Stichting in Sultan Hamud. De voortgang wordt nauwgezet bijgehouden, de geldstroom vanuit Raalte wordt gedoseerd ingezet, verantwoording wordt periodiek afgelegd.

Tussenstand oogstgave: ruim 27 mille

De voorlopige tussenstand van de opbrengst van de oogstgave heeft de grens van €27.000 inmiddels ruim doorbroken. Vanmiddag, tijdens het oogstfeest op de Domineeskamp, maakt de Sallandse boer de tussenstand op. Vertegenwoordigers van het Greenhouseproject waren dan ook erg ingenomen met dit voorlopige bedrag.

Na de voorbije collectes in zowel de buurtdorpen als in Raalte-dorp mocht vanmiddag op een zonovergoten Domineeskamp Edwin Tijs- als de Sallandse boer – de eerste tussenstand bekend maken. Gelijktijdig vond de symbolische overhandiging plaats van de oogstgave door pastoor en dominee aan het echtpaar Han en Mirjam Holtkuile. Nadat de Sallandse boer de bijzondere dimensie van het oogstfeest verwoord had , bracht Han Holtkuile het project voor de Oasisschool in Sultan Hamud  op overtuigende wijze voor het voetlicht. De begeestering van de Heinoër maakte grote indruk op de tribunes.                                                                                                                           De dikke 25 mille van de collectes werd ter plaatse aangevuld met de opbrengst van de actie van de Sallandse boer onder zijn eigen beroepssector. Omdat nog enkele collectes niet zijn geteld èn er nog andere geldopbrengende acties plaats vinden,  zal het bedrag ongetwijfeld ook dit jaar weer in de richting van €30.000 gaan.                                                                                Han en Mirjam verklaarden erg onder de indruk te zijn van zowel de opbrengst als van de prominente plek van de oogstgave binnen Stöppelhaene. Het besef bovendien dat het tuinkassenproject optimaal gerealiseerd kan worden, maakt de dag helemaal compleet. Mede door financiële steun kan de school voor voornamelijk weeskinderen verder uitgroeien, is de voedselvoorziening gegarandeerd, komt er geld vrij voor sociale zorg èn ontstaan er extra arbeidsplaatsen.

 

 

2012, een bewogen jaar !

2013…..en het nieuwe oogstgaveproject is…………

Waren we de afgelopen jaren een beetje ‘verwend’ met al die aanvragen om in aanmerking te kunnen komen voor de oogstgave, dit jaar stokte het een beetje. Natuurlijk  hadden we nog enkele algemene projecten op de plank liggen. Maar een specifiek project dat kon voldoen aan onze criteria…                                                                                                                                                We zijn in het voorjaar van 2012 begonnen met een actieve werving, waarbij zoveel mogelijk instanties, stichtingen, organisaties en ook particulieren werden benaderd.  Dit leverde een flink aantal aanvragen op. Projecten die het in zich hebben om in de toekomst serieus mee te dingen voor de oogstgave. Werkelijk prachtige opties.

Maar…de tijd dringt…Stòppelhaene  nadert   ….en.. ´what´s   about´ de oogstgave2013 ?

Vanaf september is de werkgroep driftig in de weer met het Greenhouse-project in Kenia. Vele vergaderingen, een stroom aan mailverkeer , telefoongesprekken, concepten, correcties, afstemming, zelfs visitaties liggen achter ons. Medio mei hebben de WOR en de oogstgavecommissie hun fiat gegeven aan de definitieve aanvraag. Het kassenproject bij de Oasischool in Sultan Hamud heeft alles in zich om als een waardig oogstgaveproject de komende Stöppelhaenefeesten een extra dimensie te geven. Wat waren ze in hun nopjes, Han en Mirjam Holtkuile ! Deze Heinoërs zullen als ambassadeurs een flinke bijdrage leveren om het project te doen landen in het Sallandse. Ook leerlingen van het Carmel College Salland zullen hun ervaringen van hun reis naar Sultan Hamud met graagte vertellen.  De WOR zal op de Roggemaaiersdag met een kraam vertegenwoordigd zijn om het project onder de aandacht te brengen. Met de Boerendag op 30 augustus is er niet alleen een kraam van het huidige project, ook voorbije projecten geven een beeld van de stand van zaken. De collectes in de buurtdorpen vinden plaats in de weken die voorafgaan aan de Stöppelhaene. In Raalte-dorp zijn de collectes op maandag 26  en dinsdag 27 augustus.

Van kansloos naar kansrijk’….   werkelijk mogelijk

 

Januari 2012

oogstgave-project 2012 inmiddels officieel: t.b.v. de boerenbevolking op het Filipijnse  schiereiland Aurora ;  update van ons draaiboek

Februari               voorbije projecten hebben nieuws!!

* Kitojo (project 2010): koffiestruiken en eucalyptus bomen aangeplant; kippen- en bijenstal lopen goed; perspectief voor varkensbedrijf in boerderij-in-aanbouw

* Switi Village ( project 2011): pompen en zaadgoed zijn besteld

Affiche 2012: ontwerp en vormgeving : Paul Journé

Maart                   Met  fam.Geertman  Samaka-project voorbereid  ;          Toon en Josine        prominente rol in pr, overzeese contacten enz.

April                             vaststelling thema 2012:’Aurora,kwetsbaar land, sterk volk ‘  persberichten zijn klaar, voorbereiding collectes in volle gang

Mei                              nieuws uit Kitojo en Switi Village         :

* Kitojo: de boerderij is klaar :de eerste varkens knorren!

* Switi Village:  een  Heetense bouwgroep meldt prachtige ontwikkelingen : groene landerijen met gewassen!

Juni                           Vanuit Aurora schrijft Willem Geertman: we komen naar Nederland met Stöppelhaene om de oogstgave in ontvangst te nemen!! Aanleg kruidentuinen is begonnen;training opgestart (kruidenteelt en conservering ervan)

Juli                Op 3 juli …’als een alles vernietigende wervelstorm treft ons’ het tragische bericht van de dood van Willem Geertman: in koelen bloede vermoord ……… ..ontreddering, boosheid onder de toch al zo kwetsbare boerenbevolking in Aurora… een politieke moord… ter plekke, wereldwijd : protestacties ..om eerlijk onderzoek..recht om een menswaardig leven..

                              Voorbereiding op oogstproject gaan onverminderd door: t.b.v. Willems levenswerk temidden van de Filippijnse        boeren

Augustus         WOR presenteert oogstgaveproject op Roggemaaiersdag en op Boerendag ;

collectes in buitengebied ;

20/21-8: collectes in Raalte dorp;

Oogstfeest: symbolische overhandiging van de oogstgave aan Filippijnse afgevaardigde en Toon Geertman

September              werkgroep werpt zich op de voorbereiding van de oogstgave-2013; diverse aanvragen: selectie-informatie-criteria-……werk aan de winkel..de komende maanden!!

Oktober                 opbrengst oogstgave t.b.v. Aurora, kwetsbaar  land, sterk volk’: € 32.450 . Aurora, echtgenote van Willem Geertman  en Filippijnse ontwikkelingswerker nemen cheque in ontvangst. Wat een prachtig resultaat…

Van kansloos naar kansrijk

Stöppelhaene-oogstgave 2013 naar Oasisschool in Kenia.oasisschool Sultan hamud..leerlingengroep

Esther Muiu, in de zeventiger jaren van de vorige eeuw  onderwijzeres in het zuidoosten van Kenia, legde zich niet neer bij de troosteloosheid van de grootste sloppenwijk ter wereld. Hier in de slumps van Kibera vochten duizenden mensen hun survival. Kinderen, vaak wees, hadden geen toegang tot de basisvoorzieningen zoals schoon water, kleding, voedsel, onderdak en gezondheidszorg. Om over onderwijs maar helemaal niet te spreken!  Een uitweg naar verslaving, prostitutie en criminaliteit lag om de hoek.

Samen met haar man Shadrack gaf Esther Muiu  daadwerkelijk vorm aan haar solidariteit met de kanslozen . In de buurt van het stadje Sultan Hamud bouwden ze – hoe primitief aanvankelijk – aan een kostschool . Een meisjesschool , waaronder veel weeskinderen,  omvatte zowel primair als ook middelbaar onderwijs.

Oogstgave2013_keniaDe sloppenwijk de rug toegekeerd; van kansloos naar kansrijk. Naast onderwijs ontwikkelt zich een structurele zorg naar zelfstandigheid, waardigheid en verantwoordelijkheid. Opvoeden naar waardevolle burgers, zie hier de missie van de Oasisschool.

Om goed onderwijs te borgen, om de sociale en medische zorg zeker te stellen èn omwille van een gedoseerde voedselvoorziening , is door The Shades Foundation het ‘Greenhouse-project’ in het leven geroepen. Met het verbouwen en het oogsten van groenten en fruit in tuinkassen is de afhankelijkheid van het grillige klimaat nihil. Een continue opbrengst is hierdoor  gegarandeerd. De opbrengst is in de eerste plaats bestemd voor de dagelijkse voeding op de Oasisschool. De meerproductie wordt via de lokale markt , mogelijk ook via de groothandel, verkocht.  Met deze inkomsten kan ook de kwaliteit van sociale zorg binnen en buiten de school  verbeterd worden. Uitbreiding van de school wordt een serieuze mogelijkheid. Dit alles zorgt  bovendien  voor extra werkvoorziening : in de tuinkassen èn op de markt.  Vrouwen participeren  en ontwikkelen zich. Een prachtige ontwikkeling op en rond de Oasischool vanuit dit tuinbouwproject! De Sallandse oogstave 2013 kan dit Greenhouse-project mogelijk maken : de tuinkas als vliegwiel. Wat kan Salland met een flinke financiële bijdrage een fundamentele ontwikkeling op gang zetten. De aankoop, de installatie en de inrichting van twee tuinkassen om te beginnen. Hierop volgend de aanschaf van gereedschappen en materialen. Als tenslotte ook het zaaigoed en de gewasbeschermingsmiddelen ingekocht zijn, is aan de belangrijkste voorwaarde  voldaan voor een duurzame toekomst.

Met  Han Holtkuile en Mirjam Offenberg  uit Heino , die sinds 2000 intensieve contacten onderhouden met de Oasisschool als ambassadeurs èn met leerlingen van het Carmel, die de afgelopen jaren enkele malen Kenia aandeden als vertolkers, ademt dit project ‘Sallands’!

Wat kan de regio rond de Oasisschool met het in gebruik nemen van de tuinkassen een geweldige stap voorwaarts maken. Wat zou Salland – tijdens  Stöppelhaene- hieraan een flinke slinger kunnen geven.

De Werkgroep Ontwikkelingssamenwerking Raalte ( W.O.R.) vraagt dan ook uw speciale aandacht middels de Oogstgave 2013 voor dit bijzondere project.  Oogstgave, bankrekening 142967157